2000. aasta

  • Jõgeva heitveepuhastusjaama ehituse ettevalmistustööd
  • Suvila tänava kanalisatsiooni survetrassi ja kompaktpumpla paigaldamine
  • Toominga tänava isevoolse kanalisatsiooni paigaldus
  • Laiuse Metskond kraavide ja teedevõrgu kapitaalremoni ehitustööd
  • Torma valla prügila ehitustööd
  • Jõgeva Maaparandusbüroo talude maaparandus, maaparandusobjektide ja teede jooksev ja kapitaalremont
  • Mustvee linna veevarustuse- ja kanalisatsiooni trasside II etapp
  • Mõraoja I järgu kuivendussüsteemide korrastustööd