2006. aasta

  • Voore ökopaisjärve taastamine ja jääkreostuse likvideerimine
  • Põltsamaa metskonna metsakuivendussüsteemi Kiima nr.138 rekonstrueerimine
  • Vägari küla puurkaev-pumpla rekonsrtueerimine 2006-2007
  • Kõo Maaparandus MTÜ Joosta ja Petskisoo maaparandussüsteemi ehitamine
  • Otsa karjääri kattekihi eemaldamine
  • Põltsamaa jäätmejaama ehitustööd
  • Jõgeva linna parkla ehitustööd
  • Kaarepere Põhikooli spordiväljakute ehitus
  • Kuivendussüsteemide korrastus, teede hooldus ja rekonstrueerimine, Jõgeva Maaparandusbüroo