• V.K.Hobi Mets Uuetoa ja Palupuraviku metsakuivenduskraavide rekonstrueerimine, kuivenduskraavide uuendamine.
 • OÜ Moreen Oti metsakuivenduse rekonstrueerimne (2014-2015)
 • Hr. Rein Vaikmäe Jaago Talu kuivendustööd, sadevete ärajuhtimine, septiku ja imbväljaku ehitus.
 • Paunvere Agro OÜ Sulase kinnistu kuivendustööd.
 • Jõgeva Elamu Halduse AS Jõgeva linn Tähe 10 majaesise parkla sademeveekanalisatsioon. (2014-2015 )
 • AS Teede REV-2 Tee nr.39 Tartu - Jõgeva - Aravete km.46,710 - 55,20 truupide ja kuivendusdrenaaži ehitus.
 • Eesti Taimekasvatuse Instituut terrotooriumi korrastustööd, platsi ehitus M.Pilli haru 1
 • Jõgeva Vallavalitsus NG raami ja infostendi paigaldus.
 • AS Vooremaa Teed Põltsamaa linn, Tartu mnt.jalg- ja jalgrattatee sadeveekanalisatsioon lõigus Kingu tn. - Põhja-Kaare tn.
 • Kagumerk OÜ Jõgeva nmaakonna eesvooludel voolutakistuste likvideerimine ja kraavikaevetööd ,maaparandustööd.
 • PMA Jõgeva Keskus Onga jõe avariitööd.
 • Scandi Floor Eesti AS platsi parendustööd Kuristal.
 • Pajusi Vallavalitsus Pisisaare prügila korrastustööd.
 • Jõgeva Veevärk OÜ sadeveesüsteemi parendustööd, liitumispunktide väljaehitamine
 • AS Vooremaa Teed RMK Küti tee rekonstrueerimine (2015-2016)
 • Raja Potato OÜ septiku ja imbtunneli paigaldus.
 • Räsnaoja MPÜ , Viruvere-Räsna MPÜ ja Tammeküla MPÜ kraavide ja teeäärte niitmine.